Åtgärdsförslag

Rapporten i siffror - Åtgärdsförslag

KOMPETENSRAPPORT 2019

SÅ TAR VI TAG I KOMPETENSBRISTEN


Tillsammans vill vi stärka Värmland som en attraktiv digital region. För att göra det fokuserar vi särskilt på tre områden: digital affärsutveckling, digital kompetens och digital innovation. Alla satsningar vi gör genomsyras av kompetensfrågan. Vi vill att Värmland ska ligga steget före och angriper kompetensproblematiken från flera håll.

Fler alternativa utbildningsformer
som täcker fler kompetenser

Compare samverkar med flera utbildningsorganisationer inom både privat och offentlig sektor. Vi samarbetar med Karlstads universitet bland annat genom projektet SNITS och deltar i planeringen av nu- och framtida YH-utbildningar inom digital kompetens. YH-utbildningarna är förlagda under 1–2 år och har hög praktisk tillämpning av kompetenserna. De fungerar bra som en omställningsutbildning om man vill byta bransch eller för yngre personer som vill vidareutbilda sig men inte gå den akademiska vägen via universitet eller högskola. Dessa genomförs i dagsläget av till exempel Folkuniversitetet och Karlstads Teknikcenter.

Ytterligare ett alternativt sätt att utbilda sig är genom så kallade Boot Camps, något som ett förstudiearbete har genomförts kring. Ett Boot Camp är en kortare intensivutbildning som främst riktar sig till personer som snabbt vill komma in i en ny bransch, men som i dag kanske redan har examen inom ett annat område. Dessa utbildningar genomförs av privata utbildningsaktörer som Technigo, Lexicon och Academic Work.

Möten med yngre förmågor
Aktivt deltagande i sammanhang där vi möter personer som står inför framtida utbildnings- och yrkesval gör att vi tidigt kan väcka ett teknikintresse och visa möjligheterna inom branschen. Det ger oss också en möjlighet att påverka den bild som finns av IT-branschen. Inom denna kategori har vi ett flertal aktiviteter. Vi deltar på Yrkesmässan, anordnad av Karlstads kommun för åttondeklassare, och visar tekniska lösningar på Engelska skolans framtidsdag. Kodcentrum låter mellanstadieelever prova på programmering, och vi bidrar med kontakter i näringslivet, på universitetet och med potentiella volontärer. I årskurs 8 får eleverna under en praktikvecka prova på webbutveckling och programmering hos några av våra medlemsföretag och i årskurs 6 och högstadiet får eleverna kunskap om framtida arbeten inom ramen för Arbetsmarknadskunskap. Karlstads kommun har dessutom ett samverkansprojekt för högstadie- och gymnasieelever som får träna programmering och dela med sig av sin nya kompetens årskurserna emellan, allt inom sin ordinarie matematikutbildning.

Etablering av kontakter mellan utbildningsaktörer och näringsliv
Ett stadigt samarbete mellan utbildningsaktörer och näringslivet är en stor fördel vad gäller kompetensförsörjningen. Ett projekt som pågått under lång tid är Samverkan Näringsliv och IT-Studenter, SNITS, där elva medlemsföretag tillsammans med Karlstads universitet och Compare anordnar aktiviteter för att skapa och stärka relationer mellan studenter och näringsliv i Värmland. En av målsättningarna är att få studenter att vilja stanna kvar i Värmland efter avslutade studier.

Compare samverkar med både Teknikcollege Värmland och sitter i programrådet för TE4, det fjärde året på Tekniklinjen som leder till att man blir gymnasieingenjör. Teknikcollege är en samverkansplattform för kompetensförsörjning inom svensk industri på både kort och lång sikt. Det är ett samarbete mellan kommuner, utbildningssamordnare och företag som gynnar alla parter. Teknikcollege kvalitetssäkrar utbildningar och här är det företagens framtida behov av kompetens som styr för att möjliggöra framtiden för industrins tillväxt. Partnerföretagen kommer från tre kluster som täcker viktiga branscher i vår region:

- The Paper Province, massa- och pappersindustrin 

- IUC Stål & Verkstad, stål- och verkstadsindustrin 

- Compare, IT-branschen och digital sektor


Kompetensutveckling
inom DigitalWell Arena

DigitalWell Arena är ett tioårigt initiativ för att tillsammans utveckla framtidens digitala hälsotjänster, som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Med utgångspunkt från ett data- och användardrivet perspektiv, strävar vi efter att skapa en mer jämlik hälsa, tillväxt i näringslivet och effektivitet i hälso- och sjukvården. Arbetet bidrar till att skapa en attraktiv digital region att flytta till och etablera sig i, både som privatperson och företag. Det bidrar också till att öka den digitala kompetensen hos de verksamma inom hälso- och sjukvård.


Land i sikte?
Dessa åtgärder hjälper oss framåt och är långsiktiga lösningar, men kommer inte ta oss i land helt på egen hand. Även arbetsplatserna inom Värmlands digitala sektor, både privata och offentliga, behöver arbeta strategiskt för att locka kompetens från resten av landet och världen. Lösningen är inte att byta kompetens mellan varandra, utan att öka Värmlands attraktionskraft för att locka ny kompetens att flytta hit och studenter att stanna kvar. Det kan ske på en rad olika sätt och vi uppmuntrar till samarbete aktörer emellan. Ett första steg kan vara att se vilka som ingår i Compare-nätverket, kanske hittar ni er framtida samarbetspartner där? Vi arbetar hela tiden för att utveckla nätverket.

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS