Resultatanalys

KOMPETENSRAPPORT 2019

RESULTATANALYS

Rekrytering

Av de 2261 anställda inom medlemsföretagen vid tidpunkten för undersökningen representeras 2074 medarbetare, nästan 92%, i resultaten. Nästan alla företag som besvarat undersökningen har rekryteringsbehov, majoriteten av behovet finns inom Mjukvaru- och systemutvecklare följt av verksamhetsutvecklare och IT-arkitekter. Drygt hälften av behoven ses till det närmsta året, men vi ser en relativt god framförhållning som tyder på planerad tillväxt på kort sikt. Antalet akuta rekryteringsbehov utgör 17% och bör tyda på att företagen i huvudsak hinner leverera sina uppdrag. I kombination med den önskade rekryteringsnivån tolkar vi att det framför allt är tillväxten som bromsas av kompetensbehovet.

Majoriteten av företagen rekryterar inom Värmland, vilket tyder på rekrytering mellan företagen. Det bidrar till lägre tillväxt i regionen än vad vi annars skulle ha haft. Siffran från angränsande län är låg men nationellt stiger den vilket kan tyda på rekrytering från storstadsregionerna. En mycket liten del av rekryteringarna sker internationellt. De här resultaten signalerar till Compare och Värmlands näringsliv att behovet av samordnad extern rekrytering finns. Vi bör visa att det finns intressanta tjänster för privatpersoner och etableringsmöjligheter för företag. Ett sätt att göra detta på är genom initiativ, så som exempelvis DigitalWell Arena. Där visar kunskapscentret intressanta yrkesroller utåt och samverkan inom projektet stärker bilden av etableringsmöjligheterna i Värmland.


Under 2018 rekryterades 290 personer, 76% av de tillfrågade företagen svarade att de anställt 76 - 100% av de önskade rekryteringarna. Det innebär dock att nästintill en fjärdedel av tjänsterna inte tillsattes fullt ut, med rätt tillgång på kompetenser kan betydligt fler tjänster ha tillsatts. Ett framtida analysarbete väntar där vi behöver undersöka innebörden av de tjänster som inte tillsattes, samt i hur stor grad de tjänster som tillsattes lyckades med att hitta den kompetens som eftersöktes. Hur samordnar vi så att fler eftersökta tjänster tillsätts med extern kompetens, så att Värmlands företag slipper konkurrera om kompetensen i den grad som sker idag?


En så stor andel som 77% av företagen uppger att de delvis eller helt upplever svårigheter att rekrytera med huvudanledningen att man saknar kompetens på marknaden. Andra anledningar som uppges är att sökanden saknar erfarenhet, inte är redo att byta arbetsplats samt hög konkurrens om arbetskraft. Här behöver vi dels göra utbildningsinsatser så att rätt profiler utbildas samt att nyttja flera utbildningsformer för att större mängd kompetens ska komma ut på arbetsmarknaden. Från företagens sida bör man gå igenom organisationens employer branding-arbete för att attrahera rätt personer, åter igen med fokus på extern rekrytering för att inte öka konkurrensen i regionen. Majoriteten av företagen är positiva till att ta in studenter i verksamheten genom till exempel praktik och exjobb. Det stämmer väl överens med bilden av att företagen vill samarbeta med utbildningsaktörerna.

Kompetensutveckling

Strax under hälften av företagen anger tidsbrist som en anledning till att det är svårt att utveckla medarbetarnas kompetens. Dock uppger nästan 4 av 10 att det är svårt att hitta rätt utbildning och en femtedel upplever att viljan saknas bland medarbetarna. En reflektion kring det här är att oviljan och tidsbristen har ett samband, man upplever inte att man inte kompetensutveckla sig och är rädd att få ännu mer att göra. Det är något att undersöka närmare i nästa kartläggning. Framåt vill vi lyfta goda exempel på de som är duktiga på kompetensutveckling, hur gör de och vad får det för effekter? Samtidigt bör utbildningsaktörerna se över hur utbildningar paketeras och effektiviseras, hur skapar man intresse för kompetensutveckling och hur får man till avsatt tid? Här är en behovsanalys, utifrån de kompetenser företagen angett att de saknar, lämplig att göra.

”Vi är väldigt öppna för nya grepp vad gäller kompetensförsörjning. Vi önskar ännu tätare dialog med universitetet och studenterna
med tanke på att många troligtvis automatiskt letar jobb utanför Värmland.”


”Vi behöver stötta Karlstads universitet för att se till att vi har en stadig ström av välutbildade ingenjörer och systemutvecklare. Vi behöver också attrahera hemvändare till Värmland, för att få hem kompetens som utvecklats på annan ort.”

Jämställd rekrytering

Jämställdhet är ett högaktuellt ämne och 7 av 10 företag anser att de arbetar med jämställd rekrytering. Bland de årsanställda medarbetarna är 23% kvinnor, men i denna siffra bör vi undersöka vidare vilka tjänster dessa kvinnor sitter på. Är det liknande fördelning som männen eller sitter kvinnorna i huvudsak på administrativa tjänster? Vad innebär jämställd rekrytering i praktiken? Bland kommentarerna kan man utläsa målrelaterad rekrytering med måltalet 50/50. Färre pratar om företagets värderingar och organisationskultur, sådant som spelar en stor roll när medarbetare väl har anställts. Gemensamt är att kompetens väger tyngst. Överlag, vad gäller jämställdhet, ligger kön i fokus men även mångfald nämns av flera företag.

”Vi anpassar bland annat retoriken i vår annonsering så långt det är möjligt, så att en så bred målgrupp som möjligt träffas av vårt budskap, blir nyfikna och söker sig till oss. Vi framhåller också att mångfald är viktigt för oss. Idag ser vi mer till egenskaper än till traditionella tekniska kravlistor.”

”Individer har svårt att avsätta tid för kompetensutveckling. Lätt att hamna i mönster av att ”jag har inte tid”, trots att vi anser det viktigt att alla vidareutvecklar sig. Brist på planering.”


”Vi upplever ett dåligt utbud av kurser
inom vår nisch.”

Företagen anger att av de 2074 personer undersökningen omfattar behöver 378 medarbetare kompetensutvecklas, störst är behovet inom mjukvaru- och systemutveckling. I topp tre behov finns också IT-arkitekter och verksamhetsutvecklare. Majoriteten, cirka 6 av 10, behöver kompetensutvecklas inom det närmsta året, men bara 15% uppger ett akut behov. Det speglar en viss framförhållning bland företagen. En skillnad nationellt sett är behovet av IT-säkerhetsspecialister, ett behov som är stort nationellt sett men inte nämnts särskilt mycket i undersökningen. Möjligtvis kan det ingå i andra roller, alternativt så har inte företagen i Värmland börjat efterfråga den typen av kompetens än. En anledning till det skulle kunna vara att fokus ligger på att täcka det mest akuta kompetensbehovet, som då inte omfattar just denna kompetens.

Den kompetensutveckling som efterfrågas handlar framför allt om fortsättnings- och specialistutbildning. En tredjedel av företagen efterfrågar E-learning och 64% vill ha en blandning mellan webbaserad och fysisk utbildning, blended learning. Det framgår tydligt att nivån på utbildningarna behöver anpassas så att de är relevanta för företagen, där majoriteten efterfrågar specialistutbildningar. Så mycket som 3 av 4 företag efterfrågar utbildning utspridd över tid, troligtvis då det är lättare att få loss medarbetare i kortare etapper.

”Annonser – female employees
to attract more female colleagues.”


“Vi ser till kompetens och inställning,
inte kön, ålder, religion etc.”

Digitala hälsotjänster

I och med Compares engagemang i initiativet DigitalWell Arena bestod undersökningen även av några frågor kopplade till digitala hälsotjänster. En tredjedel av företagen svarade att de behöver mer kunskap före en satsning, eller inte vet om de är intresserade av att satsa på digitala hälsotjänster till offentlig sektor. En tredjedel levererar redan den här typen av tjänster men vill utöka och drygt en femtedel är intresserade av att börja. Det finns därmed ett stort intresse av att få veta mer om satsningarna och av att delta. Viktigt är att de som behöver mer kunskap eller är osäkra får mer information av Compare, det är en signal vi måste lyssna på. Dock utgör avsaknaden av kompetens och personal att satsningen inte kan gå lika snabbt inom företagen. Värmlands digitala kompetensförsörjning har en direkt koppling till vår välfärd, och dessa resultat är något vi tar med oss in i initiativet DigitalWell Arena.

”Vi upplever en brist på kandidater med rätt kompetens inom programmering
samt stor konkurrens på arbetsmarknaden.”

BESÖKS- OCH POSTADRESS


Sommargatan 101A

656 37 Karlstad

Hitta till oss

info@compare.se

KONTAKTA OSS


Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

FÖLJ OSS